Doložky

Informace obsažené na stránkách comparic.cz nejsou doporučeními ani finančními radami ve smyslu zákona o obchodování s finančními nástroji ze dne 29. července 2005 (Jednotný text, polský zákoník z roku 2016 bod 1636, v platném znění). Společnost Comparic.cz a její autoři nenesou žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z používání nebo spoléhání se na informace obsažené na této webové stránce, včetně údajů, citací, grafů, hodnocení, názorů, zpráv, výzkumu, analýz nebo cen. Jedinou odpovědnost za investiční rozhodnutí přijaté nebo opomenuté na základě těchto informací od společnosti comparic.com nese výhradně investor.

Obsah na těchto webových stránkách může být kdykoli změněn bez předchozího upozornění a je poskytován výhradně za účelem pomoci obchodníkům při přijímání nezávislých investičních rozhodnutí. Společnost Comparic.cz a její autoři přijali přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách; Nicméně nezaručuje přesnost a nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z důvodu neschopnosti uživatele přistupovat na webovou stránku, nebo za jakékoli zpoždění nebo selhání přenosu nebo potvrzení Jakýchkoli pokynů nebo oznámení odeslaných prostřednictvím této webové stránky.

Společnost Comparic.cz a její autoři neodpovídají za obsah reklamy zobrazený na webu.

Investice do FX, Binárních opcí a dalších kapitálových trhů zahrnují riziko ztráty části nebo celého kapitálu. Před rozhodnutím o obchodování s cizími měnami by každý investor měl pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a chuť k riziku. Měl by si být vědom všech rizik spojených s obchodováním s devizami a požádat o radu nezávislého finančního poradce, pokud má pochybnosti.